Τεχνικός Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι ο σύμβουλος μιας επιχείρησης σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής του εργασιακού χώρου. Παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης και την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό όλες οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, ακόμα και αυτές που απασχολούν έως και 1 εργαζόμενο έχουν την υποχρέωση πρόσληψης Τεχνικού Ασφαλείας. Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους υπάρχει επιπλέον η υποχρέωση για πρόσληψη και Γιατρού Ασφαλείας.

Πως μπορούμε να υποστηρίξουμε την επιχείρησή σας;

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία εγγραφής της επιχείρησής σας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και τον μηνιαίο έλεγχο του χώρου σας. Η ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό σε μια επιχείρηση και γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και τυπικοί στα πάντα. Επιπρόσθετα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ισχύουν αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Σύμφωνα με το ΠΔ 17/96 (ΕΑΕΔ 1996 σελ. 197) “Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ” σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης δηλαδή υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας.

Σύμφωνα με το άρθρ. 4 του διατάγματος στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας.

Με την επιφύλαξη ειδικοτέρων διατάξεων στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Ανάλογα με την επικινδυνότητα της κάθε επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων όπως προβλέπεται από ΠΔ 297/88 και 17/96 καθορίζεται ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας καθώς επίσης και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα του Τεχνικού ασφαλείας (γνώσεις, ειδικότητα, επιμόρφωση κ.λπ.).

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Μ.Ε.Ε.Κ.)

Η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου στον  εργασιακό χώρο εισήχθη ως υποχρέωση του εργοδότη μέσω του Π.Δ 17/96. Η Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας από την επιχείρηση, με σκοπό:

 • Να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή τι θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
 • Να γίνει ποιοτική ανάλυση της επικινδυνότητας.
 • Να γίνει ποσοτική ανάλυση της ατομικής επικινδυνότητας.
 • Να διαπιστωθούν κατά πόσον και με ποια μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν.
 • Να καταγράφουν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζόμενων.

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων) όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου δραστηριότητας και αριθμό απασχολούμενου προσωπικού, οφείλουν να διαθέτουν Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. Μέσω της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου ο ιδιοκτήτης της εταιρίας λαμβάνει γνώση όλων των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, που προέρχονται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, προς λήψη ανάλογων προληπτικών μέτρων.

Οι έλεγχοι από το αρμόδιο υπουργείο (Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) και από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες αυτού (ΣΕΠΕ – ΚΕΠΕΚ) έχουν εντατικοποιηθεί και έχουν μεταφερθεί πλέον πέρα από τη βιομηχανία και στα μικρά εμπορικά καταστήματα και στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία το ΚΕΠΕΚ επιβάλλει πρόστιμα 1.500-30.000 € καθώς και μπορεί να προβεί σε κλείσιμο επιχειρήσεων λόγω μη ύπαρξης Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

Γιατί να επιλέξετε το γραφείο μας;

Το γραφείο μας παρέχει ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. Και αυτό δεν είναι καλό μόνο για τους εργαζομένους, αλλά και για τον ίδιο τον εργοδότη, καθώς λειτουργούμε συμβουλευτικά και για την προστασία και ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι η εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ανακουφίζει και τον εργοδότη, καθώς ασκώντας ορθώς και επαρκώς τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας, αυτό   αντικατοπτρίζεται και στη συνολική εικόνα της επιχείρησης, τόσο απέναντι στους προμηθευτές και τους πελάτες όσο και στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας λειτουργεί πάντα ως Σύμβουλος της επιχείρησης. Αναγράφει στο τετράδιο υποδείξεων που διατηρεί η επιχείρηση κάθε συμβουλή που είτε είναι υποχρεωτική η τήρησή της από τη νομοθεσία, είτε θεωρείται ότι θα λειτουργήσει θετικά για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, αλλά και για την προστασία των ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν εντός της επιχείρησής σας.

Πότε απαιτείται Τεχνικός Ασφαλείας (Τ.Α);

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω και ένα άτομο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, υποχρεούται στη σύναψη σύμβασης εργασίας με τεχνικό ασφαλείας.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας κάθε επιχείρησης είναι επιφορτισμένος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και προβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Καλέστε μας στο 25310 33100 και ζητήστε οικονομική προσφορά για Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα (εδώ)

Safety Signs

Συχνές Ερωτήσεις για Τεχνικό Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση :

α) Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

β) Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Η άσκηση του έργου του Τ.Α δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από την επιχείρηση και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφαλείας.

Η επιχείρηση, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του Τ.Α, θέτει στη διάθεση του το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα και βαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον Τ.Α για τη παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Όλη η διεκπεραίωση με τα αρμόδια τμήματα ΚΕΠΕΚ γίνεται από το γραφείο μας.

Ο τεχνικός ασφαλείας αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο. Επομένως, ο τεχνικός ασφαλείας αφορά σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων.

Για τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας  οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται με βάση την επικινδυνότητα τους ως εξής:

 • Κατηγορία Α (υψηλή επικινδυνότητα)
 • Κατηγορία Β (μέση επικινδυνότητα)
 • Κατηγορία (χαμηλή επικινδυνότητα)
 • Πως γίνεται κάποιος τεχνικός ασφαλείας;

Τεχνικός ασφαλείας μπορεί να γίνει κάποιος που έχει:

 • Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Tεχνικό Eπιμελητήριο της Eλλάδος (TEE).
 • Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, με αντικείμενο σπουδών που αφορά τις εγκαταστάσεις, την διαδικασία παραγωγής. Είναι υποχρεωτική η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των KATEE.
 • Aπολυτήριο τεχνικού λυκείου η μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.
 • Ή έχει παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης πάνω στα θέματα ασφαλείας και της υγείας των εργαζομένων. Αυτά τα σεμινάρια πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 100 ωρών.

Όπως ορίζονται από τα άρθρα 6 και 7 του  Ν.1568/85 και στο Π.Δ.17/96, οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας είναι οι εξής:

 1. Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, είτε γραπτώς είτε προφορικά, για ότι αφορά την σωστή υγιεινή, την εξασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και την πρόληψη για την αποφυγή για των εργατικών ατυχημάτων.
 2. Έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης τις γραπτές υποδείξεις. Αυτό το βιβλίο, σελιδομετρείται και πρέπει να θεωρηθεί από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να υπογράψει ότι έλαβε γνώση τις υποδείξεις που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό το βιβλίο.
 3. Συμβουλεύει σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, το προγραμματισμό, την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων.
 4. Έχει την υποχρέωση να εισάγει νέες παραγωγικές διαδικασίες.
 5. Προμηθεύει τα μέσα και τους εξοπλισμούς.
 6. Επιλέγει και ελέγχει την αποτελεσματικότητα των ατομικών μέσων προστασίας.
 7. Ο τεχνικός ασφαλείας επιλέγει και οργανώνει την παραγωγική διαδικασία.
 8. Διαμορφώνει τις θέσεις και διευθετεί το περιβάλλον εργασίας.
 9. Ο τεχνικός ασφαλείας πραγματοποιεί τον έλεγχο:
 • της ασφάλειας των τεχνικών μέσων και των εγκαταστάσεων πριν αυτά λειτουργήσουν
 • της ασφάλειας της διαδικασίας παραγωγής
 • των μεθόδων εργασίας πριν αυτές εφαρμοστούν
 • να προχωρήσουν στην επίβλεψη των μέτρων για την εξασφάλιση της υγιεινής στο εργασιακό περιβάλλον
 • να προβλέπει και εφαρμόζει μέτρα για την ασφάλεια του εργασιακού χώρου, αφού ενημερώσει τους υπεύθυνους των τμημάτων και την εργοδοσία.

Ο τεχνικός ασφαλείας κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, είναι ηθικά ανεξάρτητος απέναντι στον εργοδότη αλλά και στους εργαζομένους. Σε περίπτωση διαφωνίας με τον εργοδότη, όσον αφορά θέματα που είναι υπό της αρμοδιότητας του, δεν μπορεί να απολυθεί για αυτό το λόγο. Σε περίπτωση απόλυσης του τεχνικού ασφαλείας αυτή πρέπει να είναι δικαιολογημένη και αιτιολογημένη.

Σε μια επιχείρηση μπορεί να οριστεί ο ίδιος ο εργοδότης τεχνικός ασφαλείας. Επίσης, ο εργοδότης μπορεί να ορίσει κάποιον υπάλληλο της επιχείρησης ως τεχνικό ασφαλείας. Για να γίνει ο εργοδότης τεχνικός ασφαλείας της επιχείρησης του/της, θα πρέπει οι σπουδές του/της να είναι οι προβλεπόμενες από τις ειδικότητες τεχνικών ασφαλείας. Επίσης, πρέπει η επιχείρηση να υπάγεται είτε στη κατηγορία Β’ ή Γ΄ και να απασχολούν 50 ή λιγότερους εργαζομένους. Με την προϋπόθεση ότι έχουν σπουδάσει κάτι ανάλογο της ειδικότητας που απαιτείται.

Οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια τους. Επίσης, πρέπει να φροντίζει ο κάθε εργαζόμενος μεμονωμένα με τις δυνατότητες του για την προσωπική ασφάλεια και προσωπική υγεία. Ταυτόχρονα, ο κάθε εργαζόμενος μεμονωμένα πρέπει να φροντίζει για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων εργαζομένων. Ειδικά, των εργαζομένων που μπορεί να επηρεαστούν από τις πράξεις ή/και τις παραλείψεις του κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Οι υποδείξεις και η εκπαίδευση για τη σωστή συμπεριφορά των εργαζομένων είναι υποχρέωση του εργοδότη.

Ο τεχνικός ασφαλείας πληρώνεται από τον εργοδότη, στον οποίο προσφέρει τις τεχνικές συμβουλές για τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων. Ο τεχνικός ασφαλείας , αν και έχει ηθική ανεξαρτησία από τον εργοδότη, υπάγεται απευθείας στον εργοδότη.

Θέλετε προσφορά για Yπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας?